Anna Rogstad

1854-1938
I 2013 ble det markert at det var 100 år siden kvinner og menn ble likestilt i stemmerettsspørsmålet. Flere av kvinnerettsaktivistene ble trukket fram og gjort stas på. Anna Rogstad er et navn det er naturlig å nevne i samme vendingen. I 1911 møtte hun (som vararepresentant) på Stortinget, som første kvinne i vår nasjonalforsamling. Da bodde hun i Kristiania. Men i noen viktige oppvekstår var adressen hennes i Trondheim.
Anna var født i Søndre Land i Oppland. I 1864 ble faren, Ole Rogstad, ansatt som justissekretær i Trondheim, og familien flytta dit. I tillegg til foreldrene hadde Anna tre eldre søsken. Først bodde de i Søndre gt. 10, siden i Sandgata.
Anna fikk skolegang ved Trondhjems borgerlige Realskole, en skole med historikk tilbake til 1783. På Annas tid var skolen delt mellom kjønnene, og den ble regna for Norges eldste pikeskole. Den holdt til i Dronningensgt. 1b.  I 1871, enda bare 17 år, begynte hun sin livslange undervisningskarriere. I første omgang ved en av byens private gutteskoler.  Etter å ha tatt «lærerindeprøve av høiere grad» i 1873, var hun lærer ved en betalingsskole fram til 1877. Dette var en del av det offentlige skoletilbudet, som fram til 1892 var delt mellom betalingsklasser og friskole.  Kvinnelige lærere var ganske ettertraktet, fordi de hadde langt dårligere lønn enn sine mannlige kolleger!
Også søster Marie, som var 11 år eldre enn Anna, arbeidet som lærer i Trondheim. Seinere kom de to ugifte søstrene til å dele bopel i hovedstaden.
I 1877 flytta Anna til Kristiania, der hun de nærmeste årene underviste i småskolen.  Hun engasjerte seg sterkt i skoledebatten, ikke minst i spørsmål om utdanning av lærere. Hun var ivrig med da den landsomfattende Norges Lærerforening ble stifta i Trondheim i 1892, og var nestleder i denne sammenslutninga fram til 1907. Allerede fra tida i Trondheim hadde hun erfart spenninger i forholdet mellom kvinnelige og mannlige lærere, knytta til lønn, status o.l. Denne situasjonen førte til at Norges Lærerindeforbund ble stifta i 1912, og Anna ble enstemmig valgt som leder.
Rogstad gikk i bresjen for et utvida undervisningstilbud for unge jenter, og dette prega lærergjerninga hennes fram til hun ble pensjonist i 1923.
I tillegg til det store engasjementet i skolespørsmål, var hun i bresjen da Norsk Kvindesagsforening og Kvindestemmeretsforeningen ble stifta i hhv. 1884 og 1885. I sistnevnte var Gina Krog og Anna Rogstad de dominerende skikkelsene.
Anna Rogstad var aktiv politiker, og var tilslutta Frisinnede Venstre.  Det var slik hun skrev seg inn i norsk historie da hun, den 17. mars 1911, møtte som tidenes første kvinnelige representant på Stortinget.
Anbefalt lesning: Torild Skard: Særtrykk om Anna Rogstad. 100-års dag for første kvinne på Stortinget. Oslo: Norsk Kvinnesaksforening, 2011.