Carl Adolf Dahl

1828-1907
Da C.A. Dahl kom til Trondheim i 1859, var han nettopp tilsatt i den nyopprettede stillinga som stadsingeniør. Det lå i kortene at ei radikal forandring av bysamfunnet sto for døra, basert på de siste tiårs rivende tekniske og økonomiske utvikling. I 40 år kom han til å prege utforminga av den moderne byen Trondheim.
Dahl kom opprinnelig fra Østfold. Han fikk sin tekniske utdannelse i Gøteborg og i Hannover. Før han kom til Trondheim, hadde han arbeidet flere år i Statens vegvesen. Oppgavene som var lagt til stadsingeniøren var omfattende. Blant de viktigste prosjektene som ble gjennomført i siste halvpart av forrige århundre, var byens vann- og kloakkanlegg. Veg- og brobygging var også en sentral oppgave, og noe seinere deltok Dahl også i planleggingen av elektrisitetsforsyninga med tilhørende sporvei.
Men hans aller viktigste bidrag er knyttet til Trondheim havn. Gjennom omfattende mudring og utfyllinger ble dagens Brattøra skapt som et moderne, trafikalt knutepunkt, med kanalhavn og jernbaneanlegg som viktige ingredienser. Dette kunstgrepet har hatt stor betydning for utviklinga av det moderne Trondheim. I ettertid har imidlertid også ulempene ved Dahls plan trådt tydeligere fram: Midtbyen har mistet sin umiddelbare kontakt med fjorden.
Også på mange andre områder var C. A. Dahl aktiv, ikke minst innenfor idrett og friluftsliv. I 1930 ble han hedret med en statue, utført av Stinius Fredriksen. Denne har siden hatt forskjellige plasseringer ved jernbanestasjonen.
Anbefalt lesning: Trondhjemske samlinger, b.9, h.1, 1973.