Johan Ernst Gunnerus

1718-1773
Trondheim var en by i vekst med sine omkring 7000 innbyggere da Johan Ernst Gunnerus kom til byen som nyutnevnt biskop i 1758. Det var i første rekke det sterke handelspatrisiatet med sine forbindelser på kontinentet som tilførte byen økonomisk vekst og ny tidsånd: Opplysningstid og nasjonal oppvåkning. Dette førte igjen med seg en vitenskapelig bevegelse som fikk sitt nasjonale sentrum i Trondheim i siste del av 1700-tallet.
Sentralt i denne bevegelsen sto biskop Gunnerus. Gunnerus ble født i Kristiania i 1718. Han tok tidlig etter sin fars interesser innen vitenskap og filosofi, og gikk for å være en særdeles evnerik elev. Studiene fortsatte ved universitetet i København, deretter ved universitetet i Halle og Jena. Hans vitenskapelige ry bredte seg, og han ble kalt tilbake til et ekstraordinært professorat i teologi ved universitetet i København i 1754. Året etter ble han presteviet, og kort tid etterpå kom en for ham noe overraskende utnevnelse til embetet som biskop i Trondheim.
På plass i bispestaden kom han raskt i kontakt med byens vitenskapelige miljø, og i særdeleshet med duoen Gerhard Schøning og Peter Frederik Suhm. Samarbeidet mellom disse var varmt og entusiastisk, og resulterte i opprettelsen av Det trondhjemske selskab i 1760, det første lærde selskap i Norge. Dets formål var å drive vitenskapelig aktivitet, samt spre lærdom og dannelse til allmennheten gjennom utgivelser av vitenskapelige tekster. I 1767 får selskapet kongelig godkjennelse av sine statutter, og kan kalle seg Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Gunnerus var hele tiden den store drivkraften i selskapet, og han hadde forhåpninger om at arbeidet skulle føres videre fram mot et eget universitet i Norge. Hans arbeid for dette førte riktignok fram med tid og stunder, om enn ikke i Gunnerus levetid.