Vincents Budde

1660-1729
Budde ble født i Fredrikshald (Halden). Det var mange offiserer i familien, og faren hadde deltatt som oberstløitnant under felttoget mot Jämtland i 1657. Ei militær karriere pekte seg også ut for Vincents. Før han nådde kapteins grad i 1688, hadde han vært med i flere av de krigsavsnittene som på den tida preget den politiske hverdagen i Europa. I 1710 ble han sjef for det Trondhjemske regiment, men de påfølgende årene ble i stor grad tilbragt i felten, i kriger med Tyskland og Sverige.
I 1718 ble han utnevnt til kommanderende general nordenfjelds. Det forelå etterretninger om et kommende svensk angrep, og ved ankomst til Trondheim i mai, iverksatte Budde straks tiltak i denne forbindelse. Han konsentrerte forsvaret om Trondheim by, og hadde bl.a. den moderne Kristiansten festning til sin disposisjon. Han fikk forsterkninger sørfra, bl.a. deltok broren Frederik i trefningene som kom. Forsvaret var også forsterket med skip, som bidro både med skyts og forsyningstjeneste.
Da Armfeldt og de svenske styrkene satte seg i bevegelse, møtte de liten motstand. Men framrykkinga gikk seint i et vrient terreng, og det ble vanskelig å få fram forsyninger.
Svenskehæren nådde Bakke gård og Strinda tidlig i november. Men forsvaret av byen var godt planlagt, og etter spredte anfall ga Armfeldt opp ordren om å innta byen. Via Gauldalen la Armfeldt og hans hær ut på retrettmarsjen, som skulle få så katastrofale konsekvenser den kommende vinteren.
Folk og næringsliv hadde nok lidd under den militære unntakstilstanden, og det var atskillig misnøye med Budde og hans defensive taktikk. I historisk etterlys blir imidlertid disposisjonene hans vurdert som kloke og formålstjenlige.
Etter datidas forhold var Budde en kommandør som sto undersåttene sine nær. Han var fortsatt i aktiv tjeneste som general da han døde, nær 70 år gammel.
Anbefalt lesning: Henry K. Jensås: Trondheim som regional festningsby. 1996.