StudyTrondheim er et samarbeid mellom studentene, utdanningsinstitusjonene, studentsamskipnaden (Sit), kommunen, fylkeskommunen og næringslivet, med mål om å gjøre Trondheim til en enda bedre studieby. 

Visjonen til samarbeidet er ”Sammen skaper vi Nordens beste studieby”.

Les vårt siste nyhetsbrev her!
Nettverket jobber med strategiske satningsprosjekter for å utvikle studiebyen. I 2020 er dette Mobilitet i studiebyen, Dugnad sommerjobb, En Psykt vanlig uke og det nasjonale pilotprosjektet Studenters well-being.

Arbeidet organiseres av et koordineringsteam satt sammen av representanter fra kommunen, Sit og Velferdstinget. For å utføre tiltak kobles ressurser på fra aktørene i nettverket og gjennom eksterne samarbeidspartnere i byen.

Nettverksleder

Ann Marit Longva

Tlf. 918 23 967

Ann.Marit.Longva@Trondheim.Kommune.no

Prosjektleder

Siri Bjaarstad

Tlf. 959 29 069

siri.bjaarstad@sit.no

Nettverkskoordinator Sit

Maren Kronlund

Tlf. 496 68 063

Maren.Kronlund@Sit.no

Nettverkskoordinator VT

Michael Li Stene

Tfl. 950 22 146

Politisk@Velferdstinget.no

Dugnad Sommerjobb

Bedre kobling mellom studenter og regionens arbeids- og næringsliv - mer attraktiv studieby, også på sommeren!
De aller fleste studenter har behov for å jobbe om sommeren og ønsker fra tidlig i studieløpet å skaffe seg en sommerjobb som kan gi relevant arbeidserfaring. Samtidig er sommerjobber er en god måte for bedrifter å komme i kontakt med studenter på. En sommerjobb kan føre til deltidsarbeid, oppgavesamarbeid og er en god inngang for å rekruttere ny kompetanse. For å øke andelen relevante sommerjobber inviteres derfor regionen gjennom dette prosjektet til en felles dugnad.
Det er gjennomført karrieredager med spesielt fokus på sommerjobber, frokostmøte, annonser og artikler i media. Det er også opprettet et samarbeid med arbeidsplassen.no for å koble opp utdanningsinstitusjonenes karriereportaler.

Mobilitet i studiebyen

Studentenes helse og trivselsundersøkelse 2018 viser at kun 55% av studentene er fornøyd med kollektivtilbudet. I tillegg vet vi at studentene i like stor grad går eller sykler. Derfor har StudyTrondheim valgt å satse på mobilitet i studiebyen.
Vi har blant annet realisert en etterlengtet snarvei til Dødens dal, opprettet et studentnattbusstilbud i fadderperioden, gjennomført reisevaneundersøkelse blant alle Studenter i Trondheim og samarbeidet med Atb for et bedre busstilbud i eksamensperioden. I løpet av våren 2020 skal vi merke fortau med gå-oppfordringer i og nær campus og vi jobber for å realisere bedre belysning vinterstid der studenter ferdes. Prosjektet preges av et utstrakt samarbeid mellom Miljøpakken, Atb, studentorganisasjoner, Trondheim kommune, Sit og utdanningsinstitusjonene m.fl.

«En psykt vanlig uke»

- en positiv kraft for enkeltstudenten og studentmiljøet.
«En psykt vanlig uke» er et initiativ fra studentene hvor målet er å bidra til økt oppmerksomhet rundt psykososiale problemstillinger.
Temauken har vært et initiativ fra linjeforeningene på Gløshaugen, Tyholt og Øya. Studentene bak initiativet ønsket å gjøre dette til en temauke som inkluderer hele studiebyen, og har fått hjelp til dette gjennom StudyTrondheim. Som satsningsprosjektet er målet å sikre en bærekraftig drift og at initiativet skal vokse og dekke alle campus i Trondheim.
I løpet av uken gjennomføres det en rekke eventer som speed friending, foredrag om psykisk helse, sosiale arrangement, konkurranser og kampanjer med et bestemt fokus. Tema for 2021 var tilhørighet.

Studenter og livskvalitet: IME – In My Experience

IME – In My Experience er et nasjonalt pilotprosjekt som skal utvikle kunnskap om studenters livskvalitet. Målet med IME er å få en bedre forståelse av faktorene som påvirker studenters livskvalitet, for så å sette i gang treffsikre helsefremmende tiltak.
Gjennom tradisjonelle undersøkelser som Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) har vi god kjennskap til hvor mange av studentene våre som sliter. Det vi derimot vet mindre om er hva det er som gjør at de har det bra, trives, mestrer og opplever mening. For at vi skal kunne forebygge helseutfordringer og styrke studenthelsa er det derfor viktig å få kunnskap om mer enn bare problemer og symptomplager – vi må begynne å snakke med studentene om deres hverdagsliv!
Erfaring er til for å deles, og studentene er eksperter på sine egne liv. Ved hjelp av det nye digitale verktøyet SenseMaker kan vi samle inn en stor mengde kvalitativ data fra studenter med ulike perspektiver, drømmer og utgangspunkt. Dette kan gi oss mer kunnskap om hva som skal til for å skape gode studentliv – og studentene har vært med i prosjektet fra første stund. Det samles inn erfaringer fra våren 2021, som vil påvirke hvilke tiltak som settes i gang for å styrke studenthelsa.
Lurer du på noe? Kontakt prosjektleder Siri Bjaarstad på siri.bjaarstad@sit.no

Andre aktiviteter i StudyTronheim

Tak Over Hodet

For å ta godt imot studenter som ikke har klart å funnet seg hybel ved studiestart garanterer Trondheim Tak over hodet. Dette er et samarbeid med Scandic Lerkendal hvor studenter får bo for en billig penge til de har funnet hybel.

Info Night - en inkluderende studieby

Nettverket har fokus på inkludering og arrangerer to ganger i året Info Night. Her kobles internasjonale studenter med den fantastiske studentfrivilligheten som har stor ære for at Trondheim er en helt unikt studieby.

Student Inclusion Award

Dette er en pris som deles ut av studentene i frivillighetsgruppa. Her løftes gode eksempler på inkludering frem. Prisen er på 20 000 kr som øremerkes inkluderende tiltak.
Tidligere vinnere er Studenterhytta og linjeforeningen Delta.

Studentnattbuss

Det har i mange år vært et ønske fra studentene å få et nattbusstilbud i ukedagene i løpet av fadderperioden. Dette ble testet ut av StudyTrondheim i 2019, med stor suksess og blir et fast tilbud for at studentene skal komme seg trygt hjem i fadderperioden. Tiltaket er i samarbeid med Faddervaktordningen.

Studentfrivillighetsgruppa

Studentfrivillighetsgruppa er en nettverksgruppe for studentfrivilligheten i Trondheim. Her løftes viktige tema og felles saker som studentene ønsker å sette fokus på. Gruppa er sammen med styringsgruppa i StudyTrondheim med på å bestemme hva nettverket skal jobbe med. 

Studentfrivillighetsgruppa kan også løfte viktige problemstillinger for studentene inn i styringsgruppa hvor alle de store aktørene i studiebyen sitter.

Kommunikasjon og kunnskap

StudyTrondheim drifter Trondheim.no/student. Her er målgruppen potensielle og nye studenter som ønsker en generell intro til hva Trondheim har å by på. Nettverket har også laget flotte promovideoer som deles med alle som ønsker å vise frem studiebyen. 

Nettverket bidrar til kunnskap om hva som er en god studieby. For eksempel rapporten Nordiske studiebyer som publiseres av SSB høsten 2020.