Tips ved leie av bolig

Det kan være lurt å tenke gjennom en del av det juridiske før man flytter inn i en ny leilighet. Her har vi samlet en del av det viktigste man bør tenke gjennom før man flytter inn i en ny leilighet. 
 • Kontrakt
  Selv om det ikke kreves en skriftlig kontrakt er dette viktig å ha for deg som leietaker. Dersom det skulle oppstå noen problemer er som regel det viktigste skrevet ned i kontrakten, og på den måten vet man hva man skal forholde seg til. Dersom noe er uklart i kontrakten er det viktig å spørre huseier slik at begge parter er enige før man skriver under.

 • Visning
  Det lureste er å gå på visning i leiligheten man skal flytte inn i for å unngå konflikter ved overtakelse. Dersom noe ikke er i den stand man forventer, bør dette påpekes på visning før man inngår en kontrakt. Dersom noe skulle være mangelfullt eller i dårlig stand bør det understrekes i leiekontrakten.

 • Depositum og depositumskonto
  Det er vanlig å betale et depositum før man flytter inn i leiligheten. Dette pleier å være summen av 2 eller 3 husleier. Depositumet kan føres inn på en depositumskonto som kan opprettes av huseier på huseiers bekostning. Når man flytter ut av leiligheten får man tilbake depositumet og renter opptjent. Dersom det har oppstått skader på leiligheten under leieperioden har huseier rett på å trekke summen av skadene fra depositumet ved tilbakebetaling.

 • Oppsigelsestid
  Husleieavtalen kan opprettes på fast eller ubestemt tid. Det skal i kontrakten oppklares hvor lang oppsigelsestiden er. Det er ofte vanlig med tre måneders oppsigelsestid ved en avtale på fast tid. Oppsigelsestiden begynner fra første måneden etter du har sagt opp leiligheten. Det skal fortsatt betales husleie i oppsigelsestiden.

 • Mangler som oppdages etter innflytting
  Dersom man etter å ha flyttet inn og har skrevet under kontrakt finner mangler i boligen plikter man å kontakte huseier så fort som mulig. Det er her viktig å spørre seg selv i hvilken stand leiligheten er i og hvilken pris man betaler. Når man melder fra om slike mangler bør dette gjøres skriftlig.
Dersom man finner en mangel kan man kreve at mangelen blir rettet, holde tilbake husleien, kreve prisavslag eller kreve tilbakebetaling for erstatning av ditt økonomiske tap. Er mangelen vesentlig kan man heve kontrakten. Ikke mange mangler er store nok til at kontrakten kan heves, det er generelt svært høy terskel for å ha rett til å heve leiekontrakten. I disse tilfellene er det lurt å kontakte noen for rettslig hjelp.
 • Dine plikter som leietaker
  Huseier er selv ansvarlig for å holde boligen i den stand den var da kontrakt ble skrevet under. Leietaker plikter å tilbakelevere leiligheten i den standen leiligheten ble overtatt i. Utleier kan ikke gjøre større endringer uten godkjennelse av den som bor i leiligheten, ved mindre det dreier seg om nødvendig vedlikehold. Selv plikter du å drive mindre vedlikehold av leiligheten. Med dette menes ting som å bytte lyspærer, rense sluk og avløp, vaske kjøkkenvifte og lignende. Dersom en alvorlig skade skulle skje på leiligheten plikter man til å begrense skaden så mye som mulig.
Utleier har ikke rett til å ta seg inn i boligen ved mindre det er avtalt på melding i rimelig tid i forkant. Her plikter også du som leietaker å tilrettelegge for disse planlagte innsynene.